15 maddelik torba teklif Meclise sunuldu

ANKARA DÜNYA

Matrah artırımının yer aldığı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ait 15 unsurluk kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Hazırlanan teklif ile 7256 sayılı Kanunun kapsamından sonraki periyotlardan borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak biçimde mutlaklaşmış alacaklar için tekrar yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlanıyor.

Ayrıyeten, ihtilaflı ya da inceleme ve takdir süreçleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilerek bu kademelerdeki alacakların bir an evvel Hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme periyotları ile ilgili muhtemel risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı iktisada geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörüldü.

Teklifle, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi öteki iktisadi değerler için yine değerleme yapma imkanı sağlanarak bu değerlerin bilançolarda yeni kıymetleriyle yer alması istikametinde düzenleme önerildi.

Öteki taraftan, kimi kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlendi.

Ayrıyeten, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borçların vaktinde ödeyemeyen bireylerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı konusunda düzenleme yapıldı.

DETAYLAR GELİYOR…