Borç yapılandırma ve matrah artırımı Meclis’te

ANKARA (DÜNYA)

DÜNYA’nın hafta başında duyurduğu, iş dünyasının uzun müddettir beklediği matrah ve stok affı düzenlemesi AK Parti tarafından Meclis’e sunuldu. Birebir teklifte vergi ve prim borçlarının tekrar yapılandırılmasına ait geçen yıl çıkarılan düzenlemenin gibisi bir yapılandırma daha yapılacak.

Yapılandırmada kritik tarih 30 Nisan

Kanun teklifinin genel asıllarını düzenleyen 1’inci hususuna nazaran yüklü olarak 30 Nisan 2021 tarihinden evvel oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak:

30 Nisan 2021 tarihinden evvelki periyoda ait beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme artırımı.

2021 yılına ait 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları (Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit hariç) 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ait vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları…

Yapılandırmayı düzenleyen 2’nci hususa nazaran şu borçlar kapsamda olacak:

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme müddeti şimdi gelmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları, çeşitli idari para cezaları, Ticaret Bakanlığı’nın takibini yaptığı gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı faiz ve cezalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler, ödenmemiş su, atıksu bedelleri, katı atık bedelleri.

Yapılandırma vadesi 36 ay

Yapılandırma için müracaatlar 31 Ağustos 2021’e kadar yapılabilecek. Birinci taksit 31 Ekim 2021 olmak üzere 2’şer aylık periyotlar prestijiyle 18 eşit taksit uygulanacak. Peşin ödememede, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı temel alınarak yapılan hesaplanan faizin yüzde 90’ından vazgeçilecek.

Matrah artırımı yüzde 20 vergilendirilecek

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ait olarak vergi tipleri için daha sonra öbür bir tarhiyat yapılmayacak.

Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsamda artırılan matrah, 2020 için 127 bin 500 liradan, 2019 için 112 bin 400 liradan, 2018 için 105 bin 800 liradan az olamayacak. Fakat matrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini vaktinde vermiş ve vergisini ödemiş olanlar ise yüzde 15 vergiye tabi tutulacak.

Stok affında KDV’nin yarısı ödenecek

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos 2021 tarihine kadar deftere kayıt ettirebilecekler. Bildirime dahil edilen değerler için amortisman ayrılmayacak.

Bunlar için tabi oldukları oranların yarısı temel alınarak KDV hesaplanacak ve başka bir beyanname ile beyan edilerek ödenecek.

İşletmeye kayıt ettirilen eserlerden ÖTV’ye tabi olanlar ise beyan tarihindeki emsal bedel üzerinden ÖTV’si ödenecek.

Tıpkı formda kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan mallar için ise vergi yükümlülükleri yerine getirilerek kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek.

Sicil affının ayrıntıları

Anapara ve taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden evvel olup da kullandığı nakdi ve gayri nakdi kredilerinin anapara, faiz ve ferilerine ait ödemelerini aksatan gerçek ve hukukî bireylerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek bireylerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve başka kredi borçlarına ait olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, kelam konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödenmesi yahut yine yapılandırılması halinde, bu şahıslarla yapılan finansal süreçlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak.