DÜNYA’nın duyurduğu Torba teklif Meclis’te

ANKARA DÜNYA

Matrah artırımının yer aldığı Birtakım Alacakların Yine Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ait 15 unsurluk kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Hazırlanan teklif ile 7256 sayılı Kanunun kapsamından sonraki periyotlardan borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak formda mutlaklaşmış alacaklar için yine yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlanıyor.

Ayrıyeten, ihtilaflı ya da inceleme ve takdir süreçleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilerek bu kademelerdeki alacakların bir an evvel Hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme devirleri ile ilgili mümkün risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı iktisada geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörüldü.

Teklifle, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi başka iktisadi değerler için yine değerleme yapma imkanı sağlanarak bu değerlerin bilançolarda aktüel bedelleriyle yer alması istikametinde düzenleme önerildi.

Öteki taraftan, birtakım kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlendi.

Ayrıyeten, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borçların vaktinde ödeyemeyen bireylerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı konusunda düzenleme yapıldı.

Yapılandırmada kritik tarih 30 Nisan 2021

Kanun teklifinin genel temellerini düzenleyen 1’inci hususuna nazaran yüklü olarak 30 Nisan 2021 tarihinden evvel oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak:

30 Nisan 2021 tarihinden evvelki periyoda ait beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme artırımı.

2021 yılına ait 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları (Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit hariç) 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ait vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları…

Yapılandırmayı düzenleyen 2’nci unsura nazaran şu borçlar kapsamda olacak:

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi gelmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları, çeşitli idari para cezaları, Ticaret Bakanlığı’nın takibini yaptığı gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı faiz ve cezalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler, ödenmemiş su, atıksu bedelleri, katı atık bedelleri.

Yapılandırma vadesi 36 ay

Yapılandırma için müracaatlar 31 Ağustos 2021’e kadar yapılabilecek. Birinci taksit 31 Ekim 2021 olmak üzere 2’şer aylık periyotlar prestijiyle 18 eşit taksit uygulanacak. Peşin ödememede, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı temel alınarak yapılan hesaplanan faizin yüzde 90’ından vazgeçilecek.

Matrah artırımı yüzde 20 vergilendirilecek

Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarını artırarak ödeyenler hakkında artırımda bulunulan yıllar için gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ait olarak vergi çeşitleri için daha sonra öbür bir tarhiyat yapılmayacak.

Artırılan matrahlar yüzde 20 üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsamda artırılan matrah, 2020 için 127 bin 500 liradan, 2019 için 112 bin 400 liradan, 2018 için 105 bin 800 liradan az olamayacak. Lakin matrah artırımı yapılan yıl için beyannamesini vaktinde vermiş ve vergisini ödemiş olanlar ise yüzde 15 vergiye tabi tutulacak.

Stok affında KDV’nin yarısı ödenecek

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos 2021 tarihine kadar deftere kayıt ettirebilecekler. Bildirime dahil edilen değerler için amortisman ayrılmayacak.

Bunlar için tabi oldukları oranların yarısı temel alınarak KDV hesaplanacak ve farklı bir beyanname ile beyan edilerek ödenecek.

İşletmeye kayıt ettirilen eserlerden ÖTV’ye tabi olanlar ise beyan tarihindeki emsal bedel üzerinden ÖTV’si ödenecek.

Tıpkı biçimde kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan mallar için ise vergi yükümlülükleri yerine getirilerek kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek.