İşten çıkışta yeni kod uygulaması

Patron ile emekçi ortasındaki iş mukavelesi, patron tarafından yahut emekçi tarafından sonlandırılabilir. İşten çıkış süreçlerinin yapıldığı süreçte patronlar, iş akdinin ne biçimde sona erdiğini işten ayrılış bildirgesinde ve aylık prim hizmet dokümanı ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtmek zorundadır. İşten çıkış kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır. Bilhassa son vakitlerde “Kod 29” “İşveren tarafından çalışanın ahlak ve güzel niyet kurallarına muhalif davranışı nedeni ile fesih “ işten çıkış kodu konusunda yaşanan tartışmalar üzerine SGK, “Kod 29”u yürürlükten kaldırarak işten çıkış kodlarında, 41 numaralı koddan sonra gelmek üzere yeni kodlar eklemiştir. Yeni eklenen kodlar şunlardır.

Kod 42 – “4857/25-II-a “İş mukavelesi yapıldığı sırada bu kontratın temelli noktalarından biri için gerekli vasıflar yahut koşullar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek veyahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler yahut kelamlar söyleyerek emekçinin patronu yanıltması.”

Kod 43– “4857/25-II-b “İşçinin, patron veya bunların aile üyelerinden birinin gurur ve namusuna dokunacak kelamlar sarf etmesi yahut davranışlarda bulunması veyahut patron hakkında erdem ve haysiyet kırıcı temelsiz ihbar ve isnatlarda bulunması.”

Kod 44– “4857/25-II-c “İşçinin patronun diğer bir emekçisine cinsel tacizde bulunması.”

Kod 45– “4857/25-II-d “İşçinin patrona veyahut onun ailesi üyelerinden birine veya patronun öteki çalışanına sataşması, işyerine sarhoş veya uyuşturucu husus almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu unsurları kullanması.”

Kod 46– “4857/25-II-e “İşçinin, patronun inancını berbata kullanmak, hırsızlık yapmak, patronun meslek sırlarını ortaya atmak üzere doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”

Kod 47– “4857/25-II-f “İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla mahpusla cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir cürüm işlemesi.”

Kod 48– “4857/25-II-g “İşçinin patrondan müsaade almaksızın yahut haklı bir sebebe dayanmaksızın gerisi gerisine iki işgünü yahut bir ay içinde iki sefer rastgele bir tatil gününden sonraki iş günü, veya bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.”

Kod 49– “4857/25-II-h “İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu misyonları kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.” Kod 50- “4857/25-II-ı “ Çalışanın kendi isteği yahut savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan yahut malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı yahut öbür eşya ve unsurları otuz günlük fiyatının fiyatıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.”