Martı Otel’den yüzde 400 oranında bedelli kararı

Martı Otel İşletmeleri (#MARTI) yönetimi, yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımına gitmek için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, bugün (4 Ekim) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 120.000.000 TL olan Martı Otel, sermayesini tamamı nakden karşılanmak suretiyle 480.000.000 TL (yüzde 400 oranında) artırarak 600.000.000 TL‘ye yükseltmek için başvuruda bulunacak.

Açıklamada ayrıca, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL olan şirketin, sermaye tavanını 600.000.000 TL‘ye çıkarmak için 30 Eylül 2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda karar verildiği, tescil işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin 04.10.2021 tarih 1284 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda;

Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi ve büyümeye katkı sağlanması amacı ile;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin Yönetim Kurulu’na vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin 600.000.000.- TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde, 120.000.000.- TL (Yüzyirmimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılanmak suretiyle 480.000.000.- TL (Dörtyüzseksenmilyon Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%400 oranında) artırılarak 600.000.000.- TL (altıyüzmilyon Türk Lirası)’na çıkarılmasına,

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek hamiline yazılı payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (Otuz) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan Borsa’da satılmasına,

İşbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetime yetki verilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin mevcut kayıtlı Sermaye Tavanının 400.000.000 TL.den 600.000.000 TL.’ye artırılmasına, 30.09.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında karar verilmiş olup, tescil işlemleri devam etmektedir.