Orman parklarının işletilmesiyle ilgili hususlar belirlendi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hazırlanan “Orman Parkları Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, devlet ormanlarında OGM tarafından mevcut ve tesis edilecek orman parklarının ayrılmasına, onanmasına, planlanmasına, planlarının uygulanmasına, geliştirilmesine, işletilmesine, işlettirilmesine, yönetilmesine ve iptaline ait yol ve temelleri içeriyor.

Buna nazaran, rekreasyonel kaynak kıymetlerine sahip orman alanlarında işletme müdürlüğünce düzenlenen orman parkı teklif raporu ve ekleri, özel kanunlarla belirlenen alan ve sonlar ile muhafaza ve yasaklama kararları içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan gerekli müsaade ve görüşler alınarak, bölge müdürlüğünün görüşüyle OGM’ye gönderilecek.

OGM’nin uygun bulunması halinde teklif edilen orman alanı, “orman parkı” olarak ayrılacak.

Orman parklarının doğal, kültürel, rekreasyonel ve estetik kaynak istikametinden planlanmasına ve projelendirilmesine ilişkin iş ve süreçler, OGM merkez ve taşra ünitelerince yapılacak yahut yaptırılacak.

Orman parklarında, özel kanunlarla belirlenen alan ve sonlar ile müdafaa ve yasaklama kararları içinde yer alan kanunlar ve mevzuatının getirdiği yasaklar için ilgili kurumlardan uygun görüş almak kaydıyla gerekli hallerde hudut değişikliği OGM onayı ile yapılabilecek.

Hudut genişletme talepleri, orman parkı alanının verilen hizmetler bakımından yetersiz kalması, ziyaretçi potansiyelinin ve faaliyetlerinin artması, farklı işlev ve rekreasyonel gereksinimlerin karşılanması, sistemsiz ve denetimsiz faydalanmanın önüne geçilmesi ve gibisi nedenlerle değerlendirmeye alınabilecek.

Orman parkları yılda en az 1 defa denetlenecek

Orman parkları işletmecilikleri kapalı teklif yöntemiyle ihale edilecek.

Bu yerlerin işletmeciliği, kontrat tarihinden itibaren 3 yıl bitmeden ve kontratın bitimine 6 ay kala evre edilemeyecek.

İşletmeci her yıl, yıllık kira bedelinin yüzde 5’i fiyatında ödemeyi, ağaçlandırma bedeli olarak kontrat müddetince kira ödeme periyotlarında Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili hesabına yatıracak.

Orman parkları, komite tarafından yılda en az 1 kere denetlenecek.

Çadır, lüks çadır ve karavan alanları

Orman parklarında, muhtaçlık olması halinde mukaveleler çadır, lüks çadır ve karavan alanlarının yapılabileceği biçimde tekrar düzenlenebilecek.

Yıllık kira bedelinin yüzde 25’inden az olmamak üzere, bedel tespit kurullarınca çadır, lüks çadır ve karavan alanlarının bedelleri tespit edilerek yıllık kira bedeline eklenecek ve bahis ile ilgili unsurlar ek kontratta düzenlenecek.

Orman parklarına ve ekoturizm rotalarına gelen ziyaretçilerden giriş fiyatlarının alınıp alınmaması konusunda OGM yetkili olacak.