Resmi Gazete’de bugün (13 Mayıs 2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Ulusal Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına Ait Yordam ve Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Metot ve Asılların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5545)
–– 4735 Sayılı Kamu İhale Kontratları Kanununun Süreksiz 6 ncı Hususunun Uygulanmasına Ait Temeller ve 4735 Sayılı Kamu İhale Kontratları Kanununun Süreksiz 5 inci Unsurunun Uygulanmasına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Nazaran İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Temellerin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5546)
–– 2022 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Fiyat Tarifelerine Ait Karar (Karar Sayısı: 5547)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5548)
–– Adana İli, Ceyhan İlçesinde Bulunan Birtakım Alanların Petro Küresel Liman İşletmeciliği ve Depolama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine Münferit Yatırım Yeri Olarak Tahsis Edilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5549)
–– Balıkesir Vilayetinde Yapılacak Olan Tabanca ve Tüfek Fişeği Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine Ait Karar (Karar Sayısı: 5550)
–– Ulusal Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Yol ve Asıllar Hakkındaki 17/9/2019 Tarihli ve 1548 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5551)
–– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Temel Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına Ait Karar (Karar Sayısı: 5552)
–– 3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Unsuru Kapsamında Yer Alan I., II. ve III. Küme Madenler, Daha Evvel %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Kararlaştırılan Altın, Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Gümüş, Krom ve Kurşun Dışındaki IV. Küme Madenler ile V. Küme Madenler İçin 3213 Sayılı Kanun ile Belirlenmiş Olan Devlet Hakkı Oranlarının %25 Artırımlı Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5553)
–– Bartın İli, Merkez İlçesi, Dallıca Köyü Hudutları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Alanda Yer Alan Bloklar ile Olağan Taban Ortasındaki Kot Farkının Giderilmesine Yönelik İmalatların Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Toplu Konut Yönetimi Başkanlığı Tarafından Çabuk Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5555)
–– Güneysu-Başköy Vilayet Yolu Projesi Kapsamında Kimi Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5556)
–– (Güneysu-Büyükköy) Vilayet Yolu Ayrım-Külliye İrtibat Yolu Projesi Kapsamında Birtakım Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5557)
–– Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çömlekçi ve İskenderpaşa Mahalleleri Sonları İçerisinde Bulunan Birtakım Taşınmazların, Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim (Gecekondu Dönüşüm) Çalışmaları Kapsamında Sıhhatsiz Yapılaşmanın Tahliline Yönelik Projenin Acilen Hayata Geçirilmesi Maksadıyla Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından İvedi Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5558)
–– Kütahya İli, Hisarcık İlçesinde “Hisarcık Köyleri İçme Suyu Kümesi Birliği”nin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5559)
–– Kırklareli İli, Kofçaz İlçesi, Kula Köyünün, Tıpkı İlin Merkez İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5560)
–– Ankara İli, Güdül İlçesi Hudutları İçesinde Bulunan Sorgun Yaylası Doğal Sit Alanının Muhafaza Statüsünün Tekrar Kıymetlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5561)
–– Iğdır Vilayetinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5562)
–– Kırıkkale Vilayetinde Bulunan Kimi Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5563)
–– Kırklareli Vilayetinde Bulunan Birtakım Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5564)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5554)
–– Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Kontratlı İşçi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

BİLDİRİLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/13)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildirim (No: 2022/14)

KONSEY KARARLARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Heyetinin 12/05/2022 Tarihli ve 10971, 10973 Sayılı Kararları

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Kıymetleri