Resmi Gazete’de bugün (27 Mayıs 2022)

YASAMA KISMI

KANUN

7406 Türk Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Hususunda Yer Alan Cümbüş Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Konseyi Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Birtakım Mallara Uygulanan Minimum Maktu ve Maktu Vergi Fiyatlarının Tekrar Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Hususunun (3) Numaralı Fıkrası Kararının Kimi Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Devri İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)
–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)

YÖNETMELİK

–– Kombine Nakliyecilik Yönetmeliği

BİLDİRİMLER

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Bildirisi (Seri No: 9)
–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Bildirim
–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Takviyeli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Bildirisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim

HEYET KARARI

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2285 Müracaat Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine İlişkin Karar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları