Sosyal güvenlik alanında yeni düzenlemeler

Amme Alacaklarının Tahsil Tarzı Hakkında Kanun İle Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6’ncı, 7’nci, 9’uncu ve 10’uncu unsurlarında 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan düzenleme ile toplumsal güvenlik mevzuatında yer alan teşvik, dayanak ve ödenekler konusunda değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler şöyle;

Tabloda belirtilen faaliyet bölümünde yer alan işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında hizmet akdi mevcut olan çalışanlara 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 4857 sayılı Kanunun süreksiz 10 uncu hususu kapsamında fiyatsız müsaade verilmesi halinde bu emekçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi fiyat dayanağı verilecektir.

Tabloda belirtilen faaliyet dallarında yer alan işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında SGK’ya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile bildirilen sigortalılar için, 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime temel yarar alt hudut üzerinden hesaplanacak (3.577,50 TL) sigorta primlerinin emekçi ve patron paylarının tamamı işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen süreksiz 30 uncu unsurunda belirtilen bu takviyeden yararlanabilmek için işyeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal müddeti içerisinde verilmesi, primlerin yasal müddetinde ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ve SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ait gecikme cezası ve gecikme artırımı borcu bulunmaması gerekiyor.

Bu prim takviyesinden yararlanan patronlar; birebir sigortalı için takviyeden yararlanılan mühlet boyunca, başka sigorta primi teşvik, dayanak ve indirimlerinden yararlanamaz. Fondan bu unsur kapsamında karşılanan meblağlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, masraf yahut maliyet ögesi olarak dikkate alınmaz.

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde SGK tarafından verilen ödeneklerin hesaplanması iş görmezliğin başladığı tarihten evvelki 3 aylık mühlet dikkate alınarak yapılıyordu. Yapılan düzenlemeyle İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin yahut bağlanacak gelirlerin hesabına temel tutulacak günlük kar; iş kazasının olduğu, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten evvelki oniki aydaki son üç ay içinde; analık ve hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten evvelki oniki aydaki prime temel yararlar toplamının, bu çıkarlara temel prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacaktır. Fakat, iş göremezliğin başladığı tarihten evvelki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe temel tutulacak günlük kar, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime temel kar alt sonunun iki katını geçemeyecektir.

Patronlara değişik Kanunlarla sağlanan prim teşviki, takviye ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmayan ay/ periyotlar için geriye yönelik prim teşviki, takviye ve indirimlerinden yararlanılamayacak, yararlanılmış olan prim teşviki, dayanak ve indirimler öbür bir prim teşviki, takviye ve indirim ile değiştirilemeyecektir.

Biliyor muydunuz?

– Mayıs ayı içerisinde nizamlı ve daima mükellefiyetlerin dışında;

– Emlak vergisi ve etraf paklık vergisi 1. taksidinin,

– Veraset ve intikal vergisinin 1. taksidinin ,

– Kontrol kuruluşları yetkilendirme dokümanı yıllık harcının,

– Elektrik üretimi lisans yıllık harcının,

– Gelir Vergisi Kanununun gç. 61. hususu uyarınca hesaplanan yatırım indirimi stopajının, ödenmesi gerektiğini ve ayrıyeten

– Yabancı sermayeli şirketlerle irtibat ofislerinin bilgi formlarını, bu ay içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına vermeleri gerektiğini,

– Vergi levhalarının da bu ay internet vergi dairesinden alınacağını,

biliyor muydunuz?