Torba teklif Meclise sunuldu: Yapılandırmada kritik tarih 30 Nisan 2021

ANKARA DÜNYA

Matrah artırımının yer aldığı Kimi Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ait 15 unsurluk kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Hazırlanan teklif ile 7256 sayılı Kanunun kapsamından sonraki devirlerden borcu bulunan vatandaşlar ile 7256 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurduğu halde gerekli ödemeleri yapmaması nedeniyle Kanunu ihlal etmiş olanları da kapsayacak halde mutlaklaşmış alacaklar için yine yapılandırma düzenlemesi yapılması amaçlanıyor.

Ayrıyeten, ihtilaflı ya da inceleme ve takdir süreçleri devam eden alacaklar için de yapılandırma imkanı getirilerek bu basamaklardaki alacakların bir an evvel Hazineye intikalinin sağlanması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme periyotları ile ilgili mümkün risklerin ortadan kaldırılması ve işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı iktisada geçişin teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler öngörüldü.

Teklifle, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi başka iktisadi değerler için yine değerleme yapma imkanı sağlanarak bu değerlerin bilançolarda yeni kıymetleriyle yer alması tarafında düzenleme önerildi.

Öteki taraftan, kimi kamu kurumu niteliğindeki meslek odalarına olan borçların yapılandırılması da düzenlendi.

Ayrıyeten, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borçların vaktinde ödeyemeyen bireylerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ait olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı konusunda düzenleme yapıldı.

Yapılandırmada kritik tarih 30 Nisan 2021

Kanun teklifinin genel temellerini düzenleyen 1’inci hususuna nazaran yüklü olarak 30 Nisan 2021 tarihinden evvel oluşan borçlar ve faizleri yapılandırma kapsamında olacak:

30 Nisan 2021 tarihinden evvelki periyoda ait beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme artırımı.

2021 yılına ait 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme artırımları (Motorlu Taşıtlar Vergisi 2.taksit hariç) 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ait vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları…

Yapılandırmayı düzenleyen 2’nci hususa nazaran şu borçlar kapsamda olacak:

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme mühleti şimdi gelmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme artırımı, bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları, çeşitli idari para cezaları, Ticaret Bakanlığı’nın takibini yaptığı gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı faiz ve cezalar, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler, ödenmemiş su, atıksu bedelleri, katı atık bedelleri…